REVOCATION live at Saint Vitus Bar, Jan. 29th, 2017